Kaufmann, Álvarez y Pappano graban 'Otello' - Scherzo
Lo último